Y tế tỉnh >>

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và công tác chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 

SỞ Y TẾ BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 489 /BVT-KHTH

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

 

 

Căn cứ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội;

Thực hiện Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội;

Căn cứ Công văn số 97/SYT-NVY, ngày 16/01/2019 của Sở Y tế Bắc Ninh về việc tăng cường đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và công tác chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh: Các Trung tâm, khoa/phòng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, đặc biệt là quy chế thường trực, cấp cứu, quy tắc ứng xử...; Cán bộ trong kíp trực phải đảm bảo quản lý chặt chẽ tài sản của Bệnh viện, tổ chức bàn giao giữa các kíp trực về chuyên môn cũng như  tài sản.

2. Tổ chức phục vụ chu đáo người bệnh nằm lại điều trị hoặc người bệnh vào cấp cứu trong dịp Tết; tổ chức thăm hỏi tặng quà theo quy định đối với người bệnh nằm điều trị nội trú tại bệnh viện trong những ngày nghỉ Tết.

3. Đội trực cấp cứu ngoại viện luôn sẵn sàng về nhân lực, phương tiện cấp cứu hỗ trợ cho tuyến dưới khi có yêu cầu của Giám đốc bệnh viện hoặc bác sĩ trực lãnh đạo.

4. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn, căng tin bệnh viện trước, trong và sau tết.

5. Đảm bảo dự trù, cấp phát đủ thuốc, vật tư y tế cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh kịp thời trong dịp Tết.

6. Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ an ninh, hệ thống kho tàng, phòng chống cháy nổ...

II/ THỜI GIAN NGHỈ TẾT:

- Thời gian Bệnh viện nghỉ Tết từ ngày 04/02/2018 (30 tết) đến hết 08/02/2018 (mùng 4 tết)

Tuy nhiên để đảm bảo công tác chuyên môn, Bệnh viện giao cho Giám đốc các Trung tâm, Trưởng khoa/ phòng có số lượng người bệnh lớn chủ động cử 30%- 50% CBVC đi làm vào ngày 08/2/2019 (tức ngày mùng 4 tết), số viên chức này được phép nghỉ trước vào ngày 01/2/2019 (tức ngày 27 tháng 12 âm lịch). Các khoa có số lượng bệnh nhân ít (Mắt, TMH, RHM, Đông Y, PHCN, Da liễu) giao Trưởng khoa chủ động điều động nhân lực của khoa để phục vụ bệnh nhân nếu bệnh nhân điều trị nội trú tăng đột xuất.

Danh sách 30%- 50% viên chức nghỉ trước ngày 01/2/2019 và đi làm ngày 08/2/2019 gửi về phòng Tổ chức cán bộ và KHTH trước ngày 27/01/2019.

- 02 ngày thứ bẩy 02/02/2019 và 09/02/2019 (tức ngày 28 và mùng 5 tết): Khoa Khám bệnh thực hiện khám bệnh ngày thứ 7 như đã thống nhất với BHXH Bắc Ninh.

- Từ ngày 11/02/2019 (mùng 7 Tết): Bệnh viện làm việc bình thường.

III/ NỘI DUNG CỤ THỂ:

A. TRƯỚC TẾT:

1. Các Trung tâm, khoa/phòng:

- Các Trung tâm, khoa/phòng phân công cán bộ trực và niêm yết lịch trực trước, trong và sau Tết.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của mỗi Trung tâm, khoa/phòng chuẩn bị tốt công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết. Lập danh sách bệnh nhân điều trị nằm tại bệnh viện trong dịp tết, dự trù và chuẩn bị đủ thuốc cấp cứu, thuốc điều trị, vật tư, hoá chất sử dụng trong dịp tết.

 Giao Giám đốc các Trung tâm, Trưởng các khoa/phòng chịu trách nhiệm đảm bảo công tác chuyên môn của mỗi Trung tâm, khoa/phòng. Ngoài các lãnh đạo Trung tâm, khoa/phòng trực thường trú, khoa chủ động phân công các kíp thường trú để hỗ trợ khoa khi cần trong 5 ngày nghỉ tết (mỗi kíp gồm 01 Bác sĩ và 02 điều dưỡng).

- Kiểm tra và rà soát lại các kho tàng, tổ chức niêm phong kho trước khi nghỉ tết vào buổi chiều ngày 27/01/2019, thành phần: Phòng HCQT, Vật tư, khoa Dược, đội bảo vệ của Công ty vệ sĩ.

- Báo cáo số lượng bệnh nhân còn lại đến ngày (27 tết) theo mẫu đính kèm nộp về phòng KHTH trước 15h00 giờ cùng ngày.

Lưu ý: KH đảm bảo chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, phòng chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa, lịch trực, danh sách các kíp trực, tổ cấp cứu ngoại viện, đội cấp cứu chống dịch, kíp vận chuyển cấp cứu..., niêm yết công khai ở các nơi thuận tiện để cán bộ và nhân dân biết, như tại phòng trực lãnh đạo, trực lái xe (Trung tâm Cấp cứu & VC 115); tại phòng đón tiếp người bệnh hoặc phòng giao ban của các Trung tâm, khoa/phòng (các TT, khoa/phòng thực hiện), tại bảng tin của bệnh viện (Trung tâm ĐT&CĐT thực hiện) ...

 2. Các phòng chức năng: Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động của bệnh viện trong những ngày Tết.

- Khoa Dược, phòng Vật tư: Chuẩn bị đảm bảo đủ thuốc, dịch truyền, vật tư, các trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu theo dự trù của các Trung tâm, khoa/phòng.

- Phòng HCQT:

+ Chuẩn bị đủ các trang thiết bị hành chính phục vụ người bệnh và chuẩn bị cho Bệnh viện tổ chức đón Tết tại cơ quan, chuẩn bị quà cho bệnh nhân ăn Tết tại Bệnh viện.

+ Chuẩn bị các bảng, biển thông báo về thời gian nghỉ Tết và đi làm của Bệnh viện.

+ Niêm yết lịch trực, danh sách các kíp trực, tổ cấp cứu ngoại viện, đội cấp cứu chống dịch, kíp vận chuyển cấp cứu..., tại phòng trực lãnh đạo, trực lái xe.

+ Xây dựng KH đảm bảo công tác an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

           + Phối hợp Công ty bảo vệ và các phòng thực hiện niêm phong các kho trong Bệnh viện.

+ Kiểm tra và bổ sung khóa, chốt cửa tại các vị trí kho, buồng bệnh, hội trường, đặc biệt là vị trí các khu nhà cũ hiện nay không sử dụng.

          + Kiểm tra hệ thống chiếu sáng tại các vị trí công cộng trong Bệnh viện. Kiểm tra và chuẩn bị nguyên liệu cho máy phát điện đề phòng sự cố mất điện xảy ra.

- Phòng TCKT: Đảm bảo đủ kinh phí cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và các hoạt động khác của Bệnh viện trong dịp Tết. Chuẩn bị quà cho bệnh nhân ăn tết tại Bệnh viện theo qui định của UBND tỉnh.

- Phòng TCCB: Chuẩn bị kế hoạch cho lãnh đạo bệnh viện tổ chức chúc Tết các đối tượng chính sách là cán bộ viên chức và lãnh đạo bệnh viện đã nghỉ hưu.

- Phòng KHTH:

          + Xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác chuyên môn trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán, tổng hợp danh sách cán bộ trực tại các khoa phân trực toàn bệnh viện.

          + Phối hợp với các Trung tâm, khoa/phòng xây dựng kế hoạch, đôn đốc các Trung tâm, khoa/phòng chuẩn bị tốt cho công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cũng như đảm bảo an toàn trong kỳ nghỉ Tết.

- Trung tâm ĐT&CĐT:

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian nghỉ Tết và đi làm của Bệnh viện.

+ Niêm yết lịch trực, danh sách các kíp trực, tổ cấp cứu ngoại viện, đội cấp cứu chống dịch, kíp vận chuyển cấp cứu …tại bảng tin của bệnh viện.

3. Công tác kiểm tra chuẩn bị Tết:

 Bệnh viện thành lập các tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra các Trung tâm, khoa/phòng chuẩn bị cho công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong kỳ nghỉ Tết theo chức năng nhiệm vụ được phân công (thành phần gồm BGĐ các phòng chức năng: KHTH, TCCB, ĐD, HCQT, Dược).

B.  TRONG TẾT:

1. Công tác thường trực chuyên môn:

a/ Thường trực cấp cứu tại bệnh viện

- Các Trung tâm, khoa/phòng: Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực cấp cứu, tổ chức thường trực theo danh sách đã phân công, không thay đổi cán bộ trực nếu không được sự đồng ý của Giám đốc bệnh viện. Thực hiện bàn giao bệnh nhân nặng, bệnh nhân giữa các tua trực theo đúng qui định, bác sĩ trực phải ký nhận bàn giao bệnh nhân giữa các tua trực.

- Cán bộ trực không được sử dụng rượu bia gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ trong phiên trực.

- Khoa Giải phẫu bệnh: Phân công cán bộ thường trực nhận bệnh phẩm, trực thường trú đảm bảo công tác nhà đại thể và trả kết quả giải phẫu bệnh. Danh sách trực đề nghị gửi về phòng KHTH trước ngày 27/01/2019 (27 Tết).

- Bộ phận hộ lý- Khoa KSNK: Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực tại các vị trí được phân công.

- Khoa Dược, phòng Vật tư: Tổ chức phát thuốc, vật tư cho các khoa vào các buổi sáng (từ 8h00 - 12h00)

+ Khoa Dược:  Mở kho ngày 06/02/2018 (mùng 2 Tết).

+ Phòng Vật tư: Mở kho ngày 07/02/2018 (mùng 3 Tết).

Giám đốc Bệnh viện yêu cầu Trực lãnh đạo, Trực bảo vệ và khoa Dược phải có mặt tại các kho thuốc để nhận niêm phong khóa trước và sau mở cửa kho.

b/ Thường trực cấp cứu ngoại viện và tổ thường trực phòng chống bệnh dịch, thiên tai thảm họa (có Danh sách kèm theo)

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu của Giám đốc hoặc bác sĩ Trực lãnh đạo bệnh viện (yêu cầu các cán bộ trong danh sách các đội cấp cứu không tắt điện thoại, trong trường hợp đặc biệt chủ động báo cáo Trực lãnh đạo bệnh viện).

2. Công tác bảo vệ an ninh trật tự

- Phòng HCQT làm việc với Công ty vệ sĩ tổ chức tốt đảm bảo trật tự an ninh trong Bệnh viện.

- Cán bộ viên chức, người lao động các Trung tâm, khoa/phòng phối hợp với nhân viên công ty vệ sĩ thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác theo vị trí được phân công, đặc biệt với các kho tàng đã tổ chức niêm phong, chú ý kiểm tra phòng ngừa cháy nổ..., nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, tài sản của Bệnh viện và người bệnh.

3. Công tác tổ chức thăm hỏi người bệnh điều trị tại Bệnh viện trong dịp Tết

- Các Trung tâm, khoa/phòng có bệnh nhân vào điều trị trong những ngày 04/2/2019 đến 07/02/2019 (ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3), thông báo số lượng bệnh nhân mới vào từng ngày (tính từ 7h00 giờ ngày hôm trước tới 7h00 giờ ngày hiện tại) và tình hình tua trực về phòng trực lãnh đạo (tầng 10 nhà C2) vào lúc 7h30 hàng ngày.

- Bệnh viện tổ chức thăm hỏi bệnh nhân điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết  với thành phần gồm: Bác sĩ trực lãnh đạo, phòng HCQT, TCKT. Danh sách bệnh nhân ăn Tết tại Bệnh viện được thống kê và có chữ ký đã nhận quà (theo mẫu lĩnh tại phòng TCKT).

4. Công tác tiếp đón khách trong những ngày Tết: Bệnh viện tổ chức đón và tiếp khách tại phòng giao ban bệnh viện (tầng 10 nhà C2), phòng HCQT giao cho bác sỹ trực lãnh đạo giữ chìa khoá phòng khách, báo cáo và mời lãnh đạo bệnh viện cùng tiếp khách. 

5. Các công tác khác: Trong dịp nghỉ Tết nếu cán bộ các Trung tâm, khoa/ phòng có việc hiếu thì các Trung tâm, khoa/phòng chủ động chuẩn bị vòng hoa, lễ đen và báo cáo Trực lãnh đạo, sau Tết các khoa sẽ hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định.

C. SAU TẾT:

Các Trung tâm, khoa/phòng rà soát lại toàn bộ công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh của Trung tâm, khoa/phòng mình trong những ngày nghỉ Tết nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh những ngày sau Tết được tốt.

D. PHÂN TRỰC THƯỜNG TRÚ CỦA BGĐ

1. Thường trú chuyên môn:

- Từ 2/2/2019 đến 4/2/2019: Giám đốc Hạ Bá Chân, điện thoại 0946.058.866.

- Từ 5/2/2019 đến 7/2/2019: PGĐ Hoàng Dương, điện thoại 0913.358.246.

- Từ 8/2/2019 đến 10/2/2019: PGĐ Vũ Văn Long, điện thoại 0913.073.311.

2. Thường trú hành chính (an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ…)

- Các ngày Tết: PGĐ Nguyễn Xuân Thủy, điện thoại 0912.073.595.

E. QUY ĐINH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

1. Báo cáo hàng ngày: Các tua trực báo cáo tình hình chuyên môn tại các khoa, phòng với bác sĩ trực lãnh đạo bệnh viện trước 7h30’ hàng ngày tại phòng trực lãnh đạo (Tầng 10 nhà C2), và địa chỉ Email phòng kế hoạch tổng hợp (Email: khthbvbn@gmail.com, theo mẫu gửi kèm).

Báo cáo đột xuất các trường hợp dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm hàng loạt, thảm họa cho trực Lãnh đạo bệnh viện/ Giám đốc bệnh viện/ KHTH:

          - Bệnh viện:

          + Trực lãnh đạo bệnh viện                                    ĐT: 02223.600.243

          + BSCKII Hạ Bá Chân - Giám đốc                      SĐT: 0946.058.86                   + BSCKII Triệu Thúy Hường - TP KHTH              SĐT: 0912.271.313

- Sở Y tế: 02223.822.418

2. Báo cáo hoạt động chuyên môn về Sở Y tế - Phòng KHTH thực hiện:

* Báo cáo trước tết: Trước ngày 22/01/2019.

* Báo cáo trong tết:

- Báo cáo trực tuyến công tác khám chữa bệnh hàng ngày lên cổng thông tin điện tử cục Quản lý khám chữa bệnh.

- Báo cáo nhanh theo chỉ đạo của Sở Y tế.

- Báo cáo đột xuất: Các trường hợp dịch bệnh, ngộ độc hàng loạt hoặc các trường hợp đặc biệt khác.

* Báo cáo sau tết: Trước 08 giờ ngày 11/2/2019 (ngày mùng 7 tết)

- Hình thức báo cáo: Bằng văn bản và gửi qua thư điện tử (email: nvysytbacninh@gmail.com)

          Trên đây là Kế hoạch đảm bảo công tác chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Giám đốc bệnh viện yêu cầu các Trung tâm, khoa/phòng và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ảnh về phòng KHTH, trình Giám đốc xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (B/C);

- Ban Giám đốc;

- BHXH tỉnh;

- Tổ thường trực BHYT tại BV(phối hợp t/h);

- Các TT, khoa/phòng (t.hiện);

- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

Hạ Bá Chân

 

 


PHỤ LỤC 1

 

 

DANH SÁCH TRỰC LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

 TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số 489 /BVT-KHTH ngày 21/01/2019)

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/

Khoa, phòng

SĐT

Ngày trực

1

BSCKII. Nguyễn Mạnh Hùng

TK Ngoại TN

0913.026.778

01/02/2019

(ngày 27 tết)

2

BSCKII. Đỗ Bá Hiển

TK Thận TNLM

0982.897.383

02/02/2019

(ngày 28 tết)

3

BSCKII. Trần Văn Thuyết

TK Khám bệnh

0983.212.557

03/02/2019

(ngày 29 tết)

4

BSCKII. Hạ Bá Chân

GĐBV

0946.058.866

04/02/2019

(ngày 30 tết)

5

BSCKII. Hoàng Dương

Phó GĐBV

0913.358.246

05/02/2019

(mùng 01 tết)

6

BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng

GĐ TTTM

0903.264.269

06/02/2019

(mùng 02 tết)

7

BSCKII. Nguyễn Thiện Hòa

Phó GĐTTUB

0988.347.396

07/02/2019

(mùng 03 tết)

8

BSCKI. Lê Tiến Đại

TK XNTT

0914.274.925

08/02/2019

(mùng 04 tết)

9

BSCKII. Nguyễn Thanh Phương

Phó GĐ TTTM

0983.398.375

09/02/2019

(mùng 05 tết)

10

BSCKII. Triệu Thúy Hường

TP KHTH

0912.271.313

10/02/2019

(mùng 06 tết)

11

DSCKII. Ngô Văn Hừu

TK Dược

0988.521.727

11/02/2019

(mùng 07 tết)

12

SĐT Trực lãnh đạo BV

0222.3600.243


PHỤ LỤC 2

 

 

DANH SÁCH 02 ĐỘI CẤP CỨU CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số 489/BVT-KHTH ngày 21/01/2019)

 

 

 

Đội 1

STT

Họ và tên

Khoa, phòng

Chức vụ

Số điện thoại

1

BS Ngô Tuấn Tùng

Ngoại TKLN

Tổ trưởng

0915.308.708

2

BS Nguyễn Đức Hoàn

HC-CSGN

Tổ viên

0974.770.208

3

ĐD Lê Văn Hiển

Thận TN-LM

Tổ viên

0987.951.116

4

ĐD Vũ Xuân Phúc

TT Tim Mạch

Tổ viên

0356.227.593

5

ĐD Nguyễn Thị Tốt

Đông Y

Tổ viên

0942.018.019

6

ĐD Ng Thị Phương Hoa

Mắt

Tổ viên

0974.352.542

 

 

 

 

Đội 2

STT

Họ và tên

Khoa, phòng

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bs. Nguyễn Thế Long

Ngoại CT-CHB

Tổ trưởng

0972.730.884

2

Bs. Nguyễn Khánh Dư

PT-GMHS

Tổ viên

0936.998.566

3

ĐD Nguyễn Thị An

Nội Hô hấp

Tổ viên

0974.952.277

4

ĐD Dương Thị Minh Phương

Nội TH-TK-CBM

Tổ viên

0972.605.593

5

ĐD Trần Thị Tuyết

Da liễu

Tổ viên

0972.748.929

6

ĐD Nguyễn T Bích Ngọc

RHM

Tổ viên

0913.543.567

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC 3

 

 DANH SÁCH ĐỘI VẬN CHUYỂN CẤP CỨU DỊCH BỆNH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số 489/BVT-KHTH ngày 21/01/2019)

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Khoa, phòng

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bs Nguyễn  Anh Tân

Nội TH – TK - CBM

Tổ trưởng

0888.751.978

2

Bs. Nguyễn Thị Hoài

Truyền nhiễm

Tổ viên

0988.257.092

3

ĐD Chu Đình Hân

RMH

Tổ viên

0983.303.169

4

ĐD Nguyễn Thị Hương

Ngoại TN

 

Tổ viên

0972.872.276

5

ĐD Nguyễn Thị Tuyến

Truyền Nhiễm

Tổ viên

0348.890.665

6

ĐD Ng Thị Mỹ Hạnh

Đông Y

Tổ viên

0825.351.488

 

 

 


PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH 02 ĐỘI CẤP CỨU LƯU ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số 489/BVT-KHTH ngày 21/01/2019)

 

 

Đội 1

 

STT

Họ tên

Khoa

Chức vụ

Điện thoại

1

BS Nguyễn Văn Ái

 TT Tim Mạch

Tổ trưởng

0947.900.600

2

BS Lê Ngọc Anh

Ngoại TKLN

Tổ viên

0962.609.366

3

ĐD Ng Thị Mai Hòa

HSTC

Tổ viên

0969.041.666

4

ĐD Nguyễn Thị Phương

Thận TN-LM

Tổ viên

0975.202.889

5

ĐD Lê Thị Hải Chuyền

Tai Mũi Họng

Tổ viên

0922.981.445

6

ĐD Phạm Quang Dũng

TT CC&VC 115

 

Tổ viên

0942.322.189

 

Đội 2

 

STT

Họ tên

Khoa

Chức vụ

Điện thoại

1

BS Trần Trung Tín

TT CC&VC 115

Tổ trưởng

0973.399.799

2

BS Nguyễn Viết Doanh

Ngoại TN

 

Tổ viên

0968.666.232

3

ĐD Dương T Minh Phương

Nội TH -TK -CBM

Tổ viên

0972.605.593

4

ĐD Dương Thị Hường

Khám bệnh

Tổ viên

0986.408.315

5

ĐD Trương Đức Công

PT-GMHS

Tổ viên

0989.562.185

6

Lxe. Đào Quang Kiên

TT CC&VC 115

Tổ viên

0917.383.836

 

 

 


PHỤ LỤC 5

 

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số 489/BVT-KHTH ngày 21/01/2019)

 

 

TỔ 15: KHOA

NGOẠI -  XẠ TRỊ

(Ngày 01/2/2019

tức ngày 27 tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Nguyễn Thể Bắc

0913.651.866

ĐD: Trần Thị Mơ

0388.216.819

ĐD: Nguyễn Thị  Hiển

0973.442.775

 

TỔ 16: KHOA HC-CSGN

(Ngày 02/2/2019

tức ngày 28 tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Nguyễn T Hoa Hồng

0343.700.253

ĐD: Nguyễn Thị Nhơn

0393.077.261

ĐD: Trần Thị Xoan

0973.287.665

 

TỔ 17: KHOA

TRUYỀN NHIỄM

(Ngày 03/2/2019

tức ngày 29 tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Nguyễn Văn Dũng

0916.088.258

ĐD: Nguyễn Thị Đức

0944.520.203

ĐD: Nguyễn Văn Ngọc

0919.505.788

 

TỔ 18:

KHOA TMH

(Ngày 04/2/2019

tức ngày 30 tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Nguyễn Xuân Tiến

0984.806.951

ĐD: Nguyễn Tiến Điểm

0944.740.678

ĐD: Nguyễn Thị Hà

0348.392.616

 

TỔ 19:

KHOA DA LIỄU

(Ngày 05/2/2019

tức ngày 01 tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Trần Văn Tạo

0988.128.683

ĐD: Vũ Thị Thuỷ

0982.344.208

ĐD: Nguyễn .T. Thanh Bình

0943.005.554

 (ban heo công văn số    -BVTy     tháng     năm        )

TỔ 1:

TT  CC & VC115

(Ngày 06/2/2019

tức ngày 02 tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Lê Văn Ngọc

0976.759.913

ĐD: Trần Thị Hà

0834.803.889

ĐD: Nguyễn Văn Toàn

0988.280.488

 

 

TỔ 2: KHOA NỘI

TH-TK-CBM

(Ngày 07/2/2019

tức ngày 03  tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Nguyễn Anh Tân

0902.194.239

ĐD: Trương Thị Bích Liên

0363.276.986

ĐD: Nguyễn Thị Lan A

0983.958.664

 

TỔ3: KHOA NỘI

TM-LH

(Ngày 08/2/2019

tức ngày 04  tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Nguyễn Thị  Thanh Loan

0916.425.567

ĐD: Lương Thu Trang

0943.580.908

ĐD: Ngô Thị Hải Hà

0979.448.446

 

TỔ 4:

KHOA NGOẠI TN

(Ngày 09/2/2019

tức ngày 05 tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Nguyễn Văn Nam

0947.811.869

ĐD: Đào Xuân Hải

0986.938.538

ĐD: Nguyễn Thị Hương

0972.872.276

 

TỔ 5:

KHOA NGOẠI TH

(Ngày 10/2/2019

tức ngày 06  tết âm lịch)

HỌ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

BS: Đặng Quốc Chung

0902.247.953

ĐD: Hoàng Lê Uyên

0979.929.941

ĐD: Vũ Thị Hoa

0382.542.561

 

 

 

 


PHỤ LỤC 6

 

 

DANH SÁCH ĐỘI PHỤC VỤ HẬU CẦN NỘI VIỆN 2019

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số 489/BVT-KHTH ngày 21/01/2019)

 

 

STT

Họ và tên

Khoa, phòng

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thành Hưng

HCQT

Tổ trưởng

0906.434.236

2

Trịnh Văn Hải

HCQT

Tổ viên

0987.271.126

3

Nguyễn Đăng Chương

HCQT

Tổ viên

0976.397.098

4

Nguyễn Thực Thừa

HCQT

Tổ viên

0345.448.999

5

Nguyễn Mạnh Khoái

Vật tư

Tổ viên

0987.693.954

6

Nguyễn Đăng Thân

KSNK

Tổ viên

0915.915.444

7

Vương Bá Tuấn

CNTT

Tổ viên

0982.568.994

8

Nguyễn Trọng Nhân

CNTT

Tổ viên

0906.251.247

9

Bùi Minh Chí

CNTT

Tổ viên

0914.969.918

10

Nguyễn Văn Phương

HCQT

Tổ viên

0914.997.668

 

 

 


PHỤ LỤC 7

 

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ THƯỜNG TRỰC

 THỐNG KÊ, BÁO CÁO TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số 489/BVT-KHTH ngày 21/01/2019)

                                                                                            

 

 

Ngày trực

Họ tên cán bộ trực

SĐT DĐ

Địa chỉ email

Các ngày Tết

BS Triệu Thúy Hường

ĐD Nguyễn Thị Hương

0912.271.313

0914.419.897

KHTHBVBN@gmail.com


 

SỞ Y TẾ BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 490/QĐ-BVT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo công tác chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019

 
 

 

 


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch số                  /BVT-KHTH  ngày      /01/2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc đảm bảo công tác chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;

Xét đề nghị của trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 03 tổ kiểm tra công tác chuẩn bị cho nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 (Có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chuẩn bị để đảm bảo công tác chuyên môn trong kỳ nghỉ tết Nguyên đ