Giới thiệu khoa mắt

21/01/2019

- Khoa Mắt được tách ra từ 3 chuyên khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt năm 1985. Chủ nhiệm qua các thời kỳ: + Bác sỹ Nguyễn Văn Sách + Bác sỹ CKII Vũ Thị Mã + Bác sỹ CKI Đinh Công Loạn + Bác sỹ CKII Đặng Thị Băng Tâm + Bác sỹ CKI Nguyễn Dương Cầm