PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

24/01/2022

- Phòng Công tác xã hội trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh được thành lập ngày 19/11/2021 theo Quyết định số 7307/QĐ-BVT ngày 19/11/2021 của Bệnh viện về việc thành lập Phòng Công tác xã hội; với nhiệm vụ được xác định là: Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Bệnh viện và tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng,…