TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

11/04/2019

1. Tên gọi: - Tên tiếng Việt: Phòng Tài chính kế toán (Tên tiếng Anh: Department of Finance and Accounting) PHẦN I: CHỨC NĂNG Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan cấp trên về: - Toàn bộ các hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. - Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý tài chính Bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn, hoạt động thu chi của Bệnh viện. - Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán.

GIỚI THIỆU PHÒNG TCKT

27/03/2018

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

27/03/2018

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN