Ban giám đốc

1, Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Hạ Bá Chân2, Phó Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Hoàng Dương3, Phó Giám đốc bệnh viện

 
Ths. Nguyễn Xuân Thủy4, Phó Giám đốc bệnh viện
Nguyễn Hữu Tiến
Bs CKII. Nguyễn Hữu Tiến

 

Công Nghệ Thông Tin