Ban giám đốc

1, Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Hạ Bá Chân

2, Phó Giám đốc bệnh viện

 
Ths. Nguyễn Xuân Thủy

3, Phó Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Nguyễn Văn Đưởng

Quản trị tin tức