Ban giám đốc

1, Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Hạ Bá Chân
Điện thoại: 0946.058.866
Email:   drhabachan@gmail.com

2, Phó Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Hoàng Dương
Điện thoại: 0913.358.246
Email:  hoangduong0241@gmail.com

3, Phó Giám đốc bệnh viện

 
Ths. Nguyễn Xuân Thủy
Điện thoại: 0982.073.595
Email:   nthuynx72@gmail.com 

4, Phó Giám đốc bệnh viện
Nguyễn Hữu Tiến
Bs CKII. Nguyễn Hữu Tiến
Điện thoại: 0965.994.368
Email:  bstienttub@gmail.com   

Công Nghệ Thông Tin