Ban giám đốc

1, Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Hạ Bá Chân2, Phó Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Hoàng Dương3, Phó Giám đốc bệnh viện

 
Ths. Nguyễn Xuân Thủy4, Phó Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Nguyễn Văn Đưởng

Phạm Thị Thu Hà - Phòng CTXH