Ban giám đốc

1, Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Hạ Bá Chân
Điện thoại: 0982.534.137
Email: drhabachan@gmail.com
2, Phó giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Vũ Văn Long
Điện thoại:0913.073.311
Email: Bacsylong.bn@gmail.com
3, Phó Giám đốc bệnh viện

Bs CKII. Hoàng Dương
Điện thoại: 0913.358.246
Email: hoangduong0241@gmail.com

4, Phó Giám đốc bệnh viện

 
Ths. Nguyễn Xuân Thủy
Điện thoại: 0982.073.595
Email:nthuynx72@gmail.com 

 

Hoàng Tâm