Giới thiệu trung tâm tim mạch

21/01/2019

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm tim mạch được hình thành từ khoa nội tim mạch não học từ năm 2016. 2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm 2.1. Ban lãnh đạo khoa Trưởng khoa (Giám đốc Trung tâm): Nguyễn Tiến Dũng Phó khoa (Phó giám đốc Trung tâm): Nguyễn Thanh Phương Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Vinh