Danh mục vật tư ngoài thầu

1/25/2019

Danh mục vật tư ngoài thầu

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy Bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND tỉnh Bắc Ninh

1/25/2019

Thực hiện thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, ngày 12/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND của về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh

Thông tư 15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

1/25/2019

Thông tư 15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

THÔNG BÁO CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH Về việc tam ứng, thanh toán viện phí

1/25/2019

Người bệnh khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chưa thanh toán viện phí, đề nghị đến Bệnh viện thanh toán viện phí. Danh sách người bệnh chưa thanh toán viện phí được Bệnh viện đăng chi tiết tại trang Web: http://syt.bacninh.gov.vn/ và: http://bvdkbacninh.vn. Đến 31/8/2018, nếu không đến thanh toán viện phí, Bệnh viện sẽ bổ sung toàn bộ số tiền tạm ứng viện phí vào nguồn kinh phí hoạt động của Bệnh viện theo quy định.

THÔNG BÁO CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH Về việc tam ứng, thanh toán viện phí (tiếp)

1/25/2019

1. Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2017 Người bệnh khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chưa thanh toán viện phí, đề nghị đến Bệnh viện thanh toán viện phí. Danh sách người bệnh chưa thanh toán viện phí được Bệnh viện đăng chi tiết tại trang Web: http://syt.bacninh.gov.vn/ và: http://bvdkbacninh.vn.