Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy Bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND tỉnh Bắc Ninh

25/01/2019

Thực hiện thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, ngày 12/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND của về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh