Trưởng các phòng chức năng

1. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

BSCKII Nguyễn Thế Cuộc
Điện thoại: 0988625507
Email: Nguyenthecuoc@gmail.com
2. Trưởng phòng HCQT
 CN. Nguyễn Văn Trường
CN. Nguyễn Văn Trường

Điện thoại: 0942061968
Email: nguyenvantruongbn@gmail.com
 3. Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
 Bs CKII. Triệu Thúy Hường
Bs CKII. Triệu Thúy Hường

Điện thoại: 0912.271.313
Email: huong2anh@gmail.com
 
 4. Trưởng phòng TCKT
 Ths. Hạ Thị Hồng Vân
Ths. Hạ Thị Hồng Vân
Điện thoại: 0904020670
Email: phong.tckt.bvdkbn@gmail.com
 5. Trưởng phòng Vật Tư
Ks. Nguyễn Văn Hà
Điện thoại: 0915.278.656
Email: vattubvdkbn@gmail.com 
 6. Trưởng phòng Điều Dưỡng
CN. Nguyễn Văn Dũng
CN. Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại: 0918.474.838
Email: .dungnv75@gmail.com 
 
7. Giám Đốc Trung tâm Đào tạo & chỉ đạo tuyến

BSCKI. Nguyễn Đăng Hùng
ĐT: 0949.095.686
Email: daotaocdtbvdkbn@gmail.com
 
8. Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Ths. Nguyễn Minh Họa
Ths. Nguyễn Minh Họa

Điện thoại: 0916.126.118
Email:nmhoacomputer@gmail.com
 
9. Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa 

Bsck II. Dương quang tỉnh
Số ĐT 0912.156.025
Email : gdyk@gmail.com. 
10. Trưởng phòng Quản lý chất lượng

BSCKII Nguyễn Anh Quỳnh

Điện thoại: 0912926927
Email: Qlclbvbn@gmail.com
11. Trưởng phòng Công tác xã hội

Ths.Phan Thị Nhung

Điện thoại: 0977584824
Email: phong.ctxh.bvdkbn@gmail.com

Công Nghệ Thông Tin