KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

11/04/2019

I. Giới thiệu khoa: 1. Lịch sử hình thành và phát triển - Thành lập cùng Bệnh viện - Chức năng nhiệm vụ thực hiện theo quy chế của Bệnh viện 2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm 2.1. Ban lãnh đạo khoa · Trưởng phòng: BSCKII. Triệu Thúy Hường Phó phòng: BSCKII. Trần Văn Thuyết Phó phòng: Th.S Nguyễn Anh Quỳnh

GIỚI THIỆU PHÒNG KHTH

27/03/2018

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP