KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

11/04/2019

I. Giới thiệu khoa: 1. Lịch sử hình thành và phát triển - Thành lập cùng Bệnh viện - Chức năng nhiệm vụ thực hiện theo quy chế của Bệnh viện 2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm 2.1. Ban lãnh đạo khoa · Trưởng phòng: BSCKII. Triệu Thúy Hường · Phó phòng: BSCKII. Trần Văn Thuyết · Phó phòng: Th.S Nguyễn Anh Quỳnh · Phó phòng:BSCKI. Nguyễn Đăng Hùng

GIỚI THIỆU PHÒNG KHTH

23/01/2019

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP