KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

26/06/2020

I. Giới thiệu khoa: 1. Lịch sử hình thành và phát triển - Thành lập cùng Bệnh viện - Chức năng nhiệm vụ thực hiện theo quy chế của Bệnh viện 2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm 2.1. Ban lãnh đạo khoa · Trưởng phòng: BSCKII. Triệu Thúy Hường Phó phòng: BSCKII. Trần Văn Thuyết Phó phòng: Th.S Nguyễn Anh Quỳnh

GIỚI THIỆU PHÒNG KHTH

17/10/2019

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP