Giới Thiệu Khoa Phòng Lão Khoa Thần Kinh

24/03/2021

Khoa Lão khoa thần kinh thành lập ngày 01.10.2020. Được tách từ Trung tâm tim mạch.