Giới Thiệu Khoa Phòng Lão Khoa Thần Kinh

21/01/2022

Khoa Lão khoa thần kinh thành lập ngày 01.10.2020. Được tách từ Trung tâm tim mạch.