KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC TỒN TẠI SAU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

23/01/2019

+ Khắc phục các tồn tại theo chuyên đề sau kiểm tra cuối năm 2016 + 100% các tiêu chí ở mức 1 được nâng điểm lên mức cao hơn + 55% các tiêu chí đang đạt mức 2, 3, 4 được nâng điểm lên mức cao hơn.

GIỚI THIỆU PHÒNG QLCL

23/01/2019

Phòng Quản lý chất lượng thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 2015. Khi mới thành lập phòng gồm 01 Trưởng phòng và 04 nhân viên. Hiện tại phòng gồm 01 Phó trưởng phòng và 02 nhân viên.

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2016

27/03/2018

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2016