KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC TỒN TẠI SAU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

1/23/2019

+ Khắc phục các tồn tại theo chuyên đề sau kiểm tra cuối năm 2016 + 100% các tiêu chí ở mức 1 được nâng điểm lên mức cao hơn + 55% các tiêu chí đang đạt mức 2, 3, 4 được nâng điểm lên mức cao hơn.

GIỚI THIỆU PHÒNG QLCL

1/23/2019

Lịch sử phát triển phòng Quản lý chất lượng Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 1196/QĐ-BVT ngày 16 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2016

3/27/2018

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2016