KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC TỒN TẠI SAU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

23/01/2019

+ Khắc phục các tồn tại theo chuyên đề sau kiểm tra cuối năm 2016 + 100% các tiêu chí ở mức 1 được nâng điểm lên mức cao hơn + 55% các tiêu chí đang đạt mức 2, 3, 4 được nâng điểm lên mức cao hơn.

GIỚI THIỆU PHÒNG QLCL

23/01/2019

Lịch sử phát triển phòng Quản lý chất lượng Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 1196/QĐ-BVT ngày 16 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2016

27/03/2018

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2016