Giới thiệu khoa HSTC

14/01/2022

Khoa Hồi sức cấp cứu thành lập năm 1979 đến năm 2010 tách thành khoa hồi sức tích cực và khoa cấp cứu. - Năm 2011, khoa Hồi sức tích cực tách đơn nguyên thận nhân tạo thành khoa Thận Lọc máu.