GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐT & CĐT

22/04/2019

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được chia tách từ phòng Kế hoạch tổng hợp và thành lập ngày 22/3/2012 theo Quyết định số 251/QĐ-BVT của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2015, Bệnh viện đã có kế hoạch phát triển phòng, đề nghị thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Ngày 16/9/2015, Sở Y tế Bắc Ninh có Quyết định số 638/QĐ-SYT thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại có 05 cán bộ (01 bác sỹ, 01 thạc sỹ hành chính công, 01 thạc sỹ y tế công cộng, 01 cử nhân y tế công cộng và 01 cử nhân quan hệ quốc tế).

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐT & CĐT

23/01/2019

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được chia tách thành lập ngày 22/3/2012 theo Quyết định số 251/QĐ-BVT của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Biên chế lúc đầu mới thành lập, phòng được giao 04 cán bộ (01 bác sỹ, 01 cử nhân điều dưỡng, 01 cử nhân y tế công cộng và 01 điều dưỡng). Đến tháng 01/2018, có 06 cán bộ (01 bác sỹ, 01 thạc sỹ hành chính công, 01 thạc sỹ y tế công cộng, 01 cử nhân y tế công cộng, 01 cử nhân điều dưỡng và 01 cử nhân quan hệ quốc tế).