Giới thiệu khoa truyền nhiễm

24/03/2021

Khoa Truyền Nhiễm có từ khi thành lập bệnh viện cho đến nay. Hiện đang hoạt động tại khu nhà A4, gồm 3 tầng, số giường thực kê 65 giường bệnh và có thể kê đến trên 80 giường bệnh khi có dịch bệnh xảy ra.