Truyền nhiễm

24/04/2019

Khoa Truyền Nhiễm có từ khi thành lập bệnh viện. Hiện đang hoạt động tại khu nhà C5, 5 tầng, số giường thực kê 75 giường bệnh và có thể kê đến trên 100 giường bệnh khi có dịch bệnh xảy ra.

Giới thiệu khoa truyền nhiễm

22/01/2019

Khoa Truyền Nhiễm có từ khi thành lập bệnh viện. Hiện đang hoạt động tại khu nhà C5, 5 tầng, số giường thực kê 70 giường bệnh và có thể kê đến 100 giường bệnh khi có dịch bệnh xảy ra.