Giới thiệu khoa truyền nhiễm

21/01/2019

Khoa Truyền Nhiễm có từ khi thành lập bệnh viện cho đến nay. Hiện đang hoạt động tại khu nhà A4, gồm 3 tầng, số giường thực kê 65 giường bệnh và có thể kê đến trên 80 giường bệnh khi có dịch bệnh xảy ra.