Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

31/05/2024

Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quy định, Thông tư hiến bộ phận cơ thể người

24/01/2019

Quy định, Thông tư hiến bộ phận cơ thể người

CÔNG VĂN 746/BHXH-GĐBHYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

24/01/2019

CÔNG VĂN 746/BHXH-GĐBHYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

THÔNG TƯ 37/2014/TT-BYT

24/01/2019

THÔNG TƯ 37/2014/TT-BYT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

24/01/2019

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, thay thế Quyết định số 466/BHXH-QĐ ngày 19/4/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bãi bỏ các quy định khác trái với Quyết định này.