Quy định, Thông tư hiến bộ phận cơ thể người

24/01/2019

Quy định, Thông tư hiến bộ phận cơ thể người

CÔNG VĂN 746/BHXH-GĐBHYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

24/01/2019

CÔNG VĂN 746/BHXH-GĐBHYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

THÔNG TƯ 37/2014/TT-BYT

24/01/2019

THÔNG TƯ 37/2014/TT-BYT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

24/01/2019

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, thay thế Quyết định số 466/BHXH-QĐ ngày 19/4/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bãi bỏ các quy định khác trái với Quyết định này.

Quyết định về việc ban hành quy chế bệnh viện

24/01/2019

Quy chế bệnh viện được áp dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi chung là bệnh viện) kể cả bệnh viện tư nhân và bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài. Riêng quy chế về tổ chức bệnh viện, các bệnh viện tư nhân và bệnh viện có vốn đầu tư của nước ngoài được phép vận dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện