GiỚI THIỆU KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG

23/01/2019

Khoa Thăm dò chức năng được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-TCCB ngày 8/4/1997 với nhiệm vụ là thực hiện các kỹ thuật về thăm dò chức năng nhằm mục đích phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến cho các cán bộ tuyến dưới và hoạt động nghiên cứu khoa học