ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TÔ HIỆU, LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1912-2022)

          Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912, tại Xuân Cầu - Nghĩa Trụ - Văn Giang - Hưng Yên. Cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu đã để lại bài học to lớn về truyền thống yêu nước không chỉ với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng mà còn của cả dân tộc Việt Nam.

          Đồng chí Tô Hiệu – Người chiến sĩ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng, là người cộng sản kiên cường, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân. Cuộc đời hoạt động với những cống hiến to lớn của Đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là những đóng góp trong việc khôi phục và củng cố các tổ chức Đảng và phong trào cách mạng; lãnh đạo cách mạng ở Liên khu B; chỉ đạo các cuộc đình công, bãi công của công nhân; tổ chức đấu tranh chống chế độ tàn bạo của nhà tù Sơn La, nêu cao chí khí của người cộng sản với tinh thần “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”.

         Cuộc đời, phẩm chất cách mạng cao đẹp của đồng chí Tô Hiệu là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của lịch sử dân tộc. Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo./.

Gửi kèm: Đề cương tuyên truyền – Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Phạm Thị Thu Hà - Phòng CTXH