Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016

SỞ Y TẾ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
 
 
 

Số:  1101 /QĐ-BVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

   Bắc Ninh, ngày  16  tháng 5 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016
 
 
  
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;
Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành;
  Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Ninh;
  Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 16/5/2016 Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác cán bộ;
Căn cứ tình hình thực tế và khả năng của cán bộ;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,  
                                            
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016 (có Danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Hội đồng khoa học Bệnh viện.
Nhiệm vụ của các thành viên dưới sự phân công, điều hành của Chủ tịch Hội đồng.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 675/BVT-TCCB, ngày 07/5/2015 của Giám đốc Bệnh viện.
Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tổng hợp, Tài chính kế toán, Điều dưỡng, khoa phòng có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
Như Điều 3 (t/h);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB.
           GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
            Hạ Bá Chân


 DANH SÁCH
                         THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỆNH VIỆN
                (Kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-BVT, ngày 16/5/2016 của Giám đốc)
 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Vũ Văn Long Phó Giám đốc Chủ tịch HĐ
2 Hoàng Dương Phó Giám đốc  Phó chủ tịch HĐ
3 Đào Khắc Hùng Phó Giám đốc Phó chủ tịch HĐ
4 Bùi Thị Thủy GĐ TT ĐTCĐT Thư ký HĐ
5 Triệu Thúy Hường TP KHTH Thành viên
6 Ngô Văn Hữu TK Dược Thành viên
7 Nguyễn Mạnh Hùng TK Ngoại TN Thành viên
8 Nguyễn Thanh Phương PTK Nội TMLH Thành viên
9 Lê Đức Đông PTK TMH Thành viên
10 Lê Duy Hách PTK TDCN Thành viên
11 Cao Sỹ Toản TP Điều dưỡng Thành viên

Quản trị tin tức