THÔNG BÁO CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH "Về việc tạm ứng, thanh toán viện phí"

          1. Người bệnh chưa thanh toán viện phí (có thời gian điều trị nằm trong khoảng từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)
Người bệnh khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chưa thanh toán viện phí, đề nghị đến Bệnh viện thanh toán viện phí. Danh sách người bệnh chưa thanh toán viện phí được Bệnh viện đăng chi tiết tại trang Web:  http://syt.bacninh.gov.vn/ và:  http://bvdkbacninh.vn.
         Đến 24/07/2021, nếu không đến thanh toán viện phí, Bệnh viện sẽ bổ sung toàn bộ số tiền tạm ứng viện phí vào nguồn kinh phí hoạt động của Bệnh viện theo quy định.  
         2. Từ ngày 01/01/2021 trở đi
         Người bệnh đến khám, chữa bệnh có trách nhiệm tạm ứng và thanh toán toàn bộ các dịch vụ y tế đã sử dụng theo mức viện phí quy định hiện hành; Bệnh viện công khai danh sách Người bệnh chưa thanh toán hàng quý tại Bệnh viện;
        Sau 03 tháng (tính từ ngày ra viện) nếu người bệnh (hoặc gia đình người bệnh) không đến làm thủ tục thanh toán, Bệnh viện sẽ bổ sung toàn bộ số tiền tạm ứng vào nguồn kinh phí hoạt động của Bệnh viện theo quy định.
          Bệnh viện sẽ không thực hiện thủ tục thanh toán đối với người bệnh quá hạn không đến thanh toán.
         Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh xin thông báo để người bệnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết cùng phối hợp thực hiện.
File Tồn Viện phí Ngoại Trú 2020
File Tồn Viện phí Nội Trú 2020

Công Nghệ Thông Tin