TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Địa chỉ: Tầng 2  - Nhà C3               
Điện thoại:(0222)3821245
                                                 -                    
Email:ttgdykbvdkbn@gmail.com
 
I.Giới thiệu Trung tâm.
1.   Lịch sử hình thành và phát triển
Trung tâm giám định y khoa được thành lập ngày 07 tháng 11 năm 2017 trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2017
2. Tổ chức Trung tâm
2.1. Ban lãnh đạo Trung tâm
  • Giám đốc Trung tâm: Dương Quang Tỉnh
  • Phó giám đốc Trung tâm: Khúc Đình Minh
2.2. Nhân lực:
     - Tổng số cán bộ: 07
 
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CKII/Tiến sĩ 01  
2 CKI/Thạc sĩ 03  
3  Y sĩ 01  
4 Khác 02  
 2.3. Tổ chức đoàn thể  
- Tổ chức Đảng:                    Chi bộ Trung tâm giám định y khoa
- Tổ chức công đoàn:            Tổ Công đoàn Trung tâm giám định y khoa
          - Tổ chức đoàn thanh niên:  Không
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
-.Cơ sở vật chất:
  • Số phòng bệnh: Không
  • Phòng làm việc: 06
- Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)
Sử dụng các trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh
II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm: 
1.1: Chức năng:
          Trung tâm giám định y khoa là cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn tỉnh.
1.2: Nhiệm vụ và quyền hạn
          a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương đề nghị Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh trình Giám đốc sở Y tế phê duyệt.
          b) Thực hiện các nhiệm vụ sau.
          - Khám giám định lần đầu và khám giám định lại theo quy định của pháp luật cho các đối tượng đang làm việc hoặc cư trú, sinh sống tại tỉnh.
          - Nghiên cứu và tham gia  nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa.
          - Tham gia đào tạo  và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa.
          - Thực hiện công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
          - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
          - Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa.
          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Giám đốc sở Y tế giao.
III.Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
  • Khám giám định cho các đối tượng như sau:
+ Khám giám định cho đối tượng người có công với cách mạng.
+ Khám giám định cho người khuyết tật.
+ Khám giám định cho các đối tượng tự nguyên.
+ Khám giám định cho đối tượng theo luật BHXH (nghỉ hưu trước tuổi, tai nạn lao động, chế độ tuất cán bộ… )
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân:
  • 01Giấy khen ( 2017 ) của Giám đốc Sở Y tế tăng thưởng cho cá nhân
                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 
 
 
                                                                Dương Quang Tỉnh

Quản trị hệ thống

Các tin liên quan