Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

SỞ Y TẾ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   1814      /BVT – KH
V/V : Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
                                Bắc Ninh, ngày   06  tháng 5  năm 2019
                                                   
 
             Kính gửi: Các Trung tâm. khoa/phòng
 
           Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của  Bộ Y tế, Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;
Căn cứ Nghị quyết số 170/2019/NQ-HĐND, ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về việc ban quy định mức khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Công văn số 661/SYT-KHTC, ngày 02/5/2019 của Sở Y tế Bắc Ninh về việc triển khai Nghị quyết số 170/2019/NQ-HĐND, của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nhà nước của nhà nước về giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các Trung tâm khoa, phòng, triển khai ngay các nội dung sau:
1. Phổ biến nội dung của Nghị quyết 170/2019/NQ-HĐND, ngày 17/4/2019 của hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 01/5/2019 đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Trung tâm khoa, phòng để tổ chức triển khai thực hiện.
Bệnh viện hướng dẫn phương thức thanh toán dịch vụ kỹ thuật cho đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT như sau:
- Đối với trường hợp người bệnh vào viện trước ngày 01/5/2019 và ra viện sau ngày 01/5/2019: áp giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá quy định tại Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 121/2018/NQ-HĐND.
- Đối với trường hợp người bệnh vào viện từ 0 giờ ngày 01/5/2019: áp giá dịch vụ theo Nghị quyết số 170/2019/NQ-HDDND của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Phòng KHTH, CNTT: Phối hợp thực hiện rà soát, cập nhật giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 170/2019/NQ-HĐND vào phần mềm khám chữa bệnh của bệnh viện, đảm bảo kịp thời thanh toán cho người bệnh theo đúng quy định.
 3. Phòng Tài chính kế toán
Hướng dẫn các trung tâm, khoa, phòng thực hiện thanh toán giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.
 Rà soát chứng từ thanh toán dịch vụ kỹ thuật của các đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Nghị quyết số 170/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Phòng Hành chính quản trị: Thực hiện niêm yết công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết 170/2019/NQ-HĐND tại khu vực khoa Khám bệnh, nơi thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
5`. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho người nhà, người bệnh trên hệ thống tivi, đăng tải Nghị quyết 170/2019/NQ-HĐND lên hệ thống website cổng thông tin điện tử của Bệnh viện.
         (Nghị quyết 170/2019/NQ-HĐND, ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh được vào địa chỉ Email các trung tâm, khoa, phòng)
      Giám đốc yêu cầu các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng KHTH để báo cáo Giám đốc xem xét giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Sở Y tế (B/c)
- Ban Giám đốc;
- Các TT, khoa, phòng (t/h);
- Lưu: VT, KHTH.
                   GIÁM ĐỐC
 
 
                    (Đã ký)
 
                    Hạ Bá Chân

http://vphdnd.bacninh.gov.vn/documents/159117/20514340/170.2019.NQ.pdf/0ea6221a-e516-498e-bc59-796e36ed49ba?version=1.0

Hoàng Tâm