Thông tin lựa chọn Đơn vị thực hiện tổ chức đấu giá trên trang thông tin điện tử

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản
Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Ninh
Cổng thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ Điều 56 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;
Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh”
Căn cứ Quyết định số 6193/QĐ-BVT ngày 27/9/2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Giá khởi điểm tổ chức đấu giá “Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh”;
Căn cứ Quyết định số 6213/QĐ-BVT ngày 29/9/2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá “Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh”,
Căn cứ Quyết định số 6354/QĐ-BVT ngày 06/10/2021 về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá “Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh”.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá trên trang điện tử với nội dung như sau:
  1. Thời gian đăng tải: từ ngày 07/10/2021 đến ngày 11/10/2021
  2. Nội dung: (theo phụ lục đính kèm)
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trân trọng./.

Công Nghệ Thông Tin