TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA


                                 
 - Địa chỉ: Tầng 2 Nhà C3
- Điện thoại:
- Email:gdyk@gmail.com
 
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Thành lập tháng 11 năm 2017
2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm
2.1. Ban lãnh đạo khoa

 • Trưởng khoa (Giám đốc Trung tâm):   Dương Quang Tỉnh
 • Phó khoa (Phó Giám đốc Trung tâm :
 • Điều dưỡng trưởng:
2.2. Nhân lực:
     - Tổng số cán bộ: 06
 
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CKII/Tiến sĩ 1  
2 CKI/Thạc sĩ 2  
3 Bs CKSB    
4 Bs Đa khoa    
5 CNĐH    
6 CNCĐ    
7 ĐDTC    
8 KTV 1  
9 Khác 2  
 2.3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Đảng: Tên tổ Đảng, Chi bộ: Chi bộ TT GĐYK
- Tổ chức công đoàn: Tên tổ Công đoàn: Tổ công đoàn TT GĐYK
            - Tổ chức đoàn thanh niên: Tên chi đoàn thanh niên
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
-.Cơ sở vật chất:
 • Số phòng bệnh: ….
 • Phòng làm việc: 06
+ Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)
Cân sức khỏe: 02
Huyết áp, ống nghe: 04
II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa: 
Khám giám định cho các đối tượng:
 • Người mắc khuyết tật
 • Người bị Tai nạn lao động
 • Người có công theo quy định của nhà nước
 • Người có nhu cầu về hưu trước tuổi
 • Khám giám định theo yêu cầu
III.Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng/Trung tâm
 1. Khám chữa bệnh:
      - Khám giám định: từ 600 đến 1200 hồ sơ/ năm
*Những kỹ thuật đang thực hiện tại khoa:
- Khám giám định theo tài liệu quy định của Bộ Y tế
*Hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật:
Thực hiện theo các Quy định của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh Xã hội
2. Công tác đào tạo.
Đào tạo cập nhật về Giám định y khoa theo chương trình của Cục QL KCB và Viện Giám định y khoa
3. Công tác Nghiên cứu khoa học.
Không
4. Công tác chỉ đạo tuyến
Không
5. Hợp tác quốc tế
Không
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân
Bằng khen về Thành tích GĐYK của Bộ Y tế năm 2018
 
                                                                                            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
                                                                                   
 
                                                                                                    Dương Quang Tỉnh
 
 

Công Nghệ Thông Tin

Các tin liên quan