TỔ CHỨC CÁN BỘ

Email: phong.tccb.bvdkbn@gmail.com
 
1. Lịch sử phát triển
          Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Từ khi thành lập đến nay, phòng Tổ chức cán bộ đã trải qua quá trình phát triển và trưởng thành về mọi mặt.
2. Lãnh đạo phòng
- Ths Phan Thị Nhung – Trưởng Phòng        
- SĐT: 0912.644.969
3. Nhân lực
- Tổng số: 04 viên chức
Stt Họ và tên Trình độ CM Chức danh nghề nghiệp Chức vụ
1 Phan Thị Nhung Thạc sỹ Lịch sử Chuyên viên Trưởng Phòng
2 Tô Quang Thế Cử nhân Luật Chuyên viên Nhân viên
3 Nguyễn Thị Thái Hà Cử nhân Luật Chuyên viên Nhân viên
4 Nguyễn Thị Ngọc Dung Cao đẳng kế toán Cán sự Nhân viên
 
4. Tổ chức và chức năng nhiệm vụ chính
4.1. Tổ chức
- Lãnh đạo Phòng: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng.
- Biên chế cán bộ viên chức: Bác sỹ, Điều dưỡng, chuyên viên, cán sự và các cán bộ khác.
- Các bộ phận: Gồm 04 bộ phận phụ trách các công tác
+ Xây dựng kế hoạch, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
+ Tiếp nhận hồ sơ, quản lý hồ sơ cán bộ và báo cáo tình hình tổ chức và nhân lực định kỳ; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ CNVC người lao động.
+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương thường xuyên và nâng lương trước kỳ hạn, đánh giá viên chức cuối năm.
+ Công tác văn phòng Đảng ủy.
4.2. Chức năng nhiệm vụ chính
Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, bao gồm:
+ Tham mưu xây dựng kế hoạch chia tách và thành lập một số trung tâm, khoa phòng mới.
+ Xây dựng cơ cấu tuyển dụng viên chức hàng năm, báo cáo Ban Giám đốc, trình Sở Y tế phê duyệt; thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, ký hợp đồng với các cán bộ.
+ Giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ CNVC người lao động (nghỉ hưu, nghỉ phép, nâng lương, tăng thu nhập, khen thưởng, kỷ luật,...).
+ Tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện trong việc: Điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và sắp xếp, bố trí sử dụng nhân lực.
+ Thực hiện công tác bình xét, đánh giá cán bộ CNVC cuối năm; tổ chức Hội nghị cán bộ CNVC người lao động hàng năm.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Bệnh viện giao.
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.
- Công tác Văn phòng Đảng ủy.
5. Kết quả hoạt động chính
Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, Phòng TCCB  luôn là một khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cụ thể, Phòng TCCB:
- Phối hợp hiệu quả với các khoa, phòng trong tham mưu xây dựng kế hoạch chia tách và thành lập một số trung tâm, khoa phòng mới đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn và phát triển Bệnh viện.
- Thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, ký hợp đồng với các cán bộ theo quy định hiện hành.
- Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ CNVC người lao động Bệnh viện theo quy định hiện hành; đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ CNVC người lao động Bệnh viện.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện trong việc sắp xếp, bố trí sử dụng nhân lực Bệnh viện hợp lý, hiệu quả; triển khai thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ các khoa/phòng và lãnh đạo Bệnh viện theo hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo đội ngũ kế cận vững mạnh.
- Triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo các quy định hiện hành và theo Quy chế của Bệnh viện. Chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng đối với thành tích xuất sắc của các cá nhân, khoa/phòng trong thực hiện mọi mặt công tác của Bệnh viện.
- Thực hiện công tác bình xét, đánh giá cán bộ CNVC cuối năm theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo công khai, dân chủ.
- Tổ chức thành công các buổi lễ, Hội nghị của Bệnh viện khi được giao; Phối hợp chủ động, hiệu quả với các khoa/phòng trong thực hiện các công tác của Bệnh viện.
- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ CNVC người lao động Bệnh viện, đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan công an PA83 để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Thực hiện tốt công tác Văn phòng Đảng ủy và các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Bệnh viện giao.
Hiện, Phòng đang triển khai thực hiện Modul quản lý nhân sự. Trong thời gian tới, Phòng TCCB tiếp tục phối hợp với phòng CNTT thực hiện hệ thống phần mềm quản lý nhân sự ngày càng hiệu quả, tiện lợi.
6. Các thành tích thi đua của Phòng
Phòng TCCB luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Viên chức của Phòng luôn tận tâm với công việc, bố trí, sắp xếp công việc khoa học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với kết quả đã đạt được, các cá nhân và tập thể phòng TCCB nhiều năm liền được Đảng ủy Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế, Công đoàn ngành y tế Bắc Ninh, Công đoàn Y tế Việt Nam khen thưởng. Năm 2015, năm 2018 tập thể Phòng Tổ chức cán bộ Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, năm 2017 được Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen tập thể tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ./.
 
 
   TRƯỞNG PHÒNG

Ths. Phan Thị Nhung

 

Công Nghệ Thông Tin

Các tin liên quan