GIỚI THIỆU PHÒNG KHTH

                                                                           GIỚI THIỆU PHÒNG KHTH
                                                                                   - Địa chỉ: Tầng 10 - Nhà C2                                                 
                                                                                   - Điện thoại: 0965.276.282
                                                                                   - Email:khthbvbn@gmail.com
I. Giới thiệu khoa:
1. Lịch sử hình thành và phát triển
- Thành lập cùng Bệnh viện
- Chức năng nhiệm vụ thực hiện theo quy chế của Bệnh viện
2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm
2.1. Ban lãnh đạo khoa
  • Trưởng phòng: BSCKII. Triệu Thúy Hường
  • Phó phòng: BSCKII. Trần Văn Thuyết
  • Phó phòng: Th.S Nguyễn Anh Quỳnh
2.2. Nhân lực:
     - Tổng số cán bộ: 9
 
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CKII/Tiến sĩ 02  
2 CKI/Thạc sĩ 01  
3 Bs CKSB    
4 Bs Đa khoa 01  
6 CNĐH    
7 CNCĐ    
8 ĐDTC 04  
9 KTV    
10 Khác 01  
 2.3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Đảng: Chi bộ KHTH-Vật tư-Hành chính-Dinh Dưỡng-QLCL
- Tổ chức công đoàn: Tổ công đoàn KHTH
          - Tổ chức đoàn thanh niên: Chi bộ KHTH-Vật tư-Hành chính-Dinh Dưỡng-QLCL
II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng/Trung tâm: 
1. Các bộ phận
Gồm 02 bộ phận:
- Bộ phận thường trực.
- Bộ phận lưu trữ hồ sơ bệnh án, chuyển viện.
Nhiệm vụ của các bộ phận, của cá nhân do lãnh đạo phòng phân công trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của phòng, Quy chế Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và các quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan./.
2. Chức năng
Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện.
- Hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo, quản lý công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
3. Nhiệm vụ
3.1. Công tác khám, chữa bệnh
- Thực hiện kiểm tra và đôn đốc tất cả mọi công tác liên quan tới vấn đề khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện.
+ Công tác khám bệnh.
+ Quy chế chuyên môn: Quy chế hồ sơ bệnh án, Quy chế thường trực, Quy chế cấp cứu, Quy chế hội chẩn, Quy chế xử lý bệnh nhân tử vong…
 + Thu giữ, quản lý và trả thẻ cho bệnh nhân BHYT đến khám và điều trị.
- Thống kê các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện.
+ Thu thập số liệu về các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện.
+Thống kê, theo dõi bệnh nhân chuyển viện.
- Quản lý hồ sơ bệnh án nội trú của Bệnh viện.
+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú
+ Mã hóa hồ sơ cho bệnh án bệnh nhân ra viện.
+ Quản lý, sắp xếp và lưu trữ và khai thác hồ sơ bệnh án.
+ Phục vụ cho các đơn vị có nhu cầu trích sao, nghiên cứu, mượn hồ sơ bệnh án.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo, đánh giá thường xuyên hay đột xuất kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của khoa, phòng và của toàn Bệnh viện.
- Theo dõi, giải quyết các đơn thư khiếu nại, thắc mắc của bệnh nhân và gia đình người bệnh.
- Tiếp các cơ quan pháp luật trong việc cấp giấy chứng thương, giấy báo tử cho bệnh nhân.
- Phân công lịch trực của Bệnh viện theo tháng.
- Xây dựng kế hoạch phát triển Bệnh viện, trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
- Điều hòa, phối hợp công tác chuyên môn giữa các khoa phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện và các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.
- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác khám chữa bệnh theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
3.2. Đào tạo cán bộ
- Đào tạo, tham gia đào tạo các cán bộ phòng.
- Đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ viên chức trong phòng.
- Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những cán bộ có tiềm năng. Tham mưu cùng với phòng Tổ chức cán bộ nhằm xây dựng cán bộ nguồn của phòng.
- Tăng cường năng lực về công tác quản lý, tổng hợp, bao quát cho cán bộ viên chức trong phòng. Cập nhật hàng ngày các kiến thức mới về quản lý chất lượng Bệnh viện, các kiến thức về công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của Bệnh viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về đào tạo theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
3.3. Công tác chỉ đạo tuyến
- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về chỉ đạo tuyến theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
3.4. Công tác nghiên cứu khoa học
- Nghiên cứu và tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học.
- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến lập kế hoạch, triển khai nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hướng dẫn và phối hợp các tuyến dưới thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
3.5. Công tác phòng bệnh
- Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn Bệnh viện.
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thướng khác để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ tuyến dưới khi được đề nghị.
3.6. Hợp tác quốc tế
- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước. 
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2011, 2015, 2016 và 2017
- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế tặng Tập thể có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và 2014
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho Tập thể có nhiều thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong 2 năm liền 2015-2016.
 

Công Nghệ Thông Tin

Các tin liên quan