Ban giám đốc

18/11/2020

Danh sách ban Giám đốc Bệnh viện

Trưởng các khoa cận lâm sàng

24/03/2021

TRƯỞNG CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG

Trưởng các phòng chức năng

24/03/2021

TRƯỞNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Trưởng các khoa lâm sàng

28/10/2020

TRƯỞNG CÁC KHOA LÂM SÀNG