TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Tên gọi:
- Tên tiếng Việt: Phòng Tài chính kế toán
(Tên tiếng Anh: Department of Finance and Accounting)
PHẦN I: CHỨC NĂNG
Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan cấp trên về:
- Toàn bộ các hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.
- Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý tài chính Bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn, hoạt động thu chi của Bệnh viện.
- Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán.
PHẦN II: NHIỆM VỤ
1. Công tác nghiệp vụ tài chính
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch hoạt động, phát triển của phòng trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Phân công công việc hợp lý cho các thành viên trong phòng.
- Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong bệnh viện.
- Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.
- Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kỳ.
- Tổ chức, theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đánh giá thường xuyên kết quả thực hiện hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán của phòng.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời.
- Tổ chức theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thu chi viện phí của đơn vị.
- Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ tài chính của Bệnh viện.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.
- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác nghiệp vụ tài chính theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
2. Đào tạo cán bộ
- Đào tạo, tham gia đào tạo các cán bộ phòng.
- Đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức trong phòng.
- Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những cán bộ có tiềm năng. Tham mưu cùng với phòng Tổ chức cán bộ nhằm xây dựng cán bộ nguồn của phòng.
- Tăng cường năng lực về công tác quản lý, tổng hợp, bao quát cho cán bộ viên chức trong phòng. Cập nhật hàng ngày các kiến thức mới, kỹ năng mới, các kiến thức về công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của Bệnh viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về đào tạo theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
3. Công tác nghiên cứu khoa học
- Nghiên cứu và tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học.
- Đề xuất kế hoạch phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong Bệnh viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
4. Công tác phòng bệnh
- Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn Bệnh viện.
- Sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ tuyến dưới khi trong địa bàn có thảm họa.
6. Hợp tác quốc tế
- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
PHẦN III: CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: Cử nhân Hạ Thị Hồng Vân
- Phó trưởng phòng: Thạc sỹ Lê Thị Bắc
2. Biên chế cán bộ viên chức: 36 người (03 cán bộ trưng tập Sở Y tế)
- Thạc sỹ: 04
- Đại học: 20
- Cao đẳng: 05
- Trung học: 7
3. Các bộ phận: Gồm 02 bộ phận:
- Bộ phận tổng hợp: 15 cán bộ, trong đó:
04 thạc sỹ
09 đại học
01 cao đẳng
01 trung học
- Bộ phận thanh toán viện phí: 18 cán bộ, trong đó:
05 đại học
04 cao đẳng
09 trung học
Nhiệm vụ của các bộ phận, của cá nhân do lãnh đạo phòng phân công trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của phòng, Quy chế Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và các quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan./.

Quản trị hệ thống