Khám bệnh >>

Duy trì bác sĩ trưởng/ phó khoa ra Khoa Khám bệnh 

 SỞ Y TẾ BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

               Số: 2193/ KH-BVT

V/v:  Duy trì bác sĩ trưởng/ phó khoa ra Khoa Khám bệnh

 


Bắc Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 Kính gửi: Các khoa, phòng 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện tại cuộc họp giao ban bệnh viện ngày 13/11/2015 về việc tiếp tục duy trì các bác sĩ trưởng khoa, phó khoa ra Khoa Khám bệnh;

Giám đốc bệnh viện yêu cầu trưởng khoa, phó khoa, khoa Khám bệnh thực hiện nghiêm túc  nội dung sau:

1.  Đối với trưởng khoa, phó khoa các khoa lâm sàng

-   Thực hiện ra khoa Khám bệnh vào các ngày được phân công (Có bản phân công cụ thể kèm theo)

-   Trường hợp có việc bận đột xuất không tham gia khám tại Khoa Khám bệnh được thì phải đổi cho bác sĩ có chức vụ tương đương tại khoa, và báo cho trưởng khoa Khám bệnh biết

2.  Khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức

-     Triển khai nội dung công văn đến toàn thể bác sĩ trong khoa

-     Không xếp lịch mổ phiên đối với các bác sĩ trưởng, phó khoa đã có lịch khám tại khoa Khám bệnh vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

3.  Khoa Khám bệnh

-     Thực hiện kiểm tra, giám sát các bác sĩ trưởng khoa ra khoa Khám bệnh theo lịch đã phân công

-     Báo cáo Ban giám đốc và Phòng KHTH về tình hình bác sĩ trưởng/ phó khoa ra khoa Khám bệnh và đề xuất các ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.

Ghi chú: Các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần bác sĩ trưởng, phó khoa ra các bàn khám thì bác sĩ tại các bàn khám của khoa nào sẽ về khoa đó làm việc.         

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

-          Ban GĐ

-          Các khoa, phòng (t.hiện)

-         Lưu VT, KH

(Đã ký)

 

Hạ Bá Chân

 

 

 DANH SÁCH

BÁC SĨ TRƯỞNG/ PHÓ KHOA RA KHOA KHÁM BỆNH

(Kèm theo Công văn số 2193/ KH- BVT, ngày 13/11/2015)

 

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Khoa Công tác

 

 

Bàn khám

Ngày thực hiện

Thứ 3

Thứ 5

1.

BsCKI Nguyễn Phương Mai

TK Nội HH

Nội HH

X

 

2.

BsCKII Đỗ Bá Hiển

TK Thận TN- LM

Nội 3

X

 

3.

BsCKII Nguyễn Tiến Dũng

TK Nội TM- LH

Nội 2

X

 

4.

BSCKII Nguyễn Thanh Phương

PK Nội TM- LH

Nội 2

 

X

5.

BsCKI Nguyễn Hồng Phương

PK Nội tiết- CXK

Nội tiết – CXK

X

X

6.

BsCKII Nguyễn Xuân Trường

TK Da liễu

Da liễu

X

X

7.

Ths Đoàn Thị Quyên

PK Ung bướu

Ung bướu

X

X

8.

 BSCKII Nguyễn Thanh Tùng

PK Ngoại TH

Ngoại TH

X

X

9.

BSCKII Nguyễn Mạnh Hùng

TK Ngoại TN

Ngoại TN

X

 

10.

BsCKII Nguyễn Thanh Tùng

PK Ngoại TN

Ngoại TN

 

X

11.

BSCKII Nguyễn Hoài Nam

Ngoại TK-LN

Ngoại TK-LN

X

 

12.

BsCKI Ngô Mạnh Tuyến

PK Ngoại TK-LN

Ngoại TK-LN

 

X

13.

BsCKII Phạm Tuấn Hùng

TK Ngoại CT

Ngoại CT

X

 

14.

BsCKII Tạ Duy Tuấn

PK Ngoại CT

Ngoại CT

 

X

15.

Bs Ngô Việt Hào

TK Đông Y

Đông Y

X

X

16.

BsCKII Nguyễn Văn Dũng

PK Truyền nhiễm

T. Nhiễm

X

X

17.

BsCKII Nguyễn Văn Cầm

PK Mắt

Mắt

X

 

18.

BsCKI Lê Đức Đông

PK TMH

TMH

X

 

19.

BsCKI Đoàn Văn Hòa

PK RHM

RHM

X