Hội đồng khoa học >>

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016 

SỞ Y TẾ BẮC NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

 
 

 


Số:  1101 /QĐ-BVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


   Bắc Ninh, ngày  16  tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016

 

 

 

 

 

 


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 16/5/2016 Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác cán bộ;

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng của cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,  

                                            

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016 (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Hội đồng khoa học Bệnh viện.

Nhiệm vụ của các thành viên dưới sự phân công, điều hành của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 675/BVT-TCCB, ngày 07/5/2015 của Giám đốc Bệnh viện.

Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tổng hợp, Tài chính kế toán, Điều dưỡng, khoa phòng có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, TCCB.

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

            Hạ Bá Chân


 DANH SÁCH

                         THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỆNH VIỆN

                (Kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-BVT, ngày 16/5/2016 của Giám đốc)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Vũ Văn Long

Phó Giám đốc

Chủ tịch HĐ

2

Hoàng Dương

Phó Giám đốc

 Phó chủ tịch HĐ

3

Đào Khắc Hùng

Phó Giám đốc

Phó chủ tịch HĐ

4

Bùi Thị Thủy

GĐ TT ĐTCĐT

Thư ký HĐ

5

Triệu Thúy Hường

TP KHTH

Thành viên

6

Ngô Văn Hữu

TK Dược

Thành viên

7

Nguyễn Mạnh Hùng

TK Ngoại TN

Thành viên

8

Nguyễn Thanh Phương

PTK Nội TMLH

Thành viên

9

Lê Đức Đông

PTK TMH

Thành viên

10

Lê Duy Hách

PTK TDCN

Thành viên

11

Cao Sỹ Toản

TP Điều dưỡng

Thành viên